تهدید به زور و حقوق بین الملل

علی قاسمی؛ ویکتور بارین چهار بخش

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 133-156

چکیده
  بند چهار مادة 2 منشور ملل متحد دولت ها را از تهدید به زور منع می نماید، با این حال، مفهوم ممنوعیت مذکور مبهم است. تا حدودی می توان گفت که نگرش دولت ها به ممنوعیت تهدید به زور، متفاوت از نگرش آنها به ممنوعیت توسل به زور است. پرسش اولیه که مطرح می شود این است که آیا و چگونه تهدید به زور تحت شرایط خاص می تواند به هدف اولیه حقوق بین الملل یعنی ...  بیشتر