سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متّحد در قبال نسل کشی

حمیدرضا جاویدزاده

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، ، صفحه 1-44

چکیده
  سازمان ملل مهم ترین سازمان بین المللی است که برای مبارزه با نسل کشی سیاست جنایی خاصی دارد. پیشگیری، یکی از ابعاد مهم این سیاست است. در دهه های اخیر، سازمان رویکردهای جدیدی اتخاذ نموده و از فرهنگ پیشگیری به فرهنگ پیش بینی روی آورده است. مسئولیت برای حمایت از مردم در برابر نسل کشی، ایجاد مشاور ویژه دبیر کل در امور پیشگیری از نسل کشی و کمیته ...  بیشتر