حداقل استاندار بین المللی »و حمایت از سرمایه گذاران خارجی

به آذین حسی

دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، ، صفحه 46-82

چکیده
  «حداقل استاندارد بین المللی»، به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، در مورد نحوه رفتار دولت با بیگانگان در کشور میزبان مطرح می باشد. علی رغم تعداد بسیار انبوه معاهدات دوجانبه بین دولتها در زمینه حمایت مناسب از سرمایه گذاری های خارجی، بسیاری از دانشمندان حقوق بین المللی و برخی از دولتها بر این باورند که حتی در صورت فقدان این ...  بیشتر