معناگرائی از منظر مکتب انگلیسی در روابط بین الملل

شهروز ابراهیمی؛ روح الله زمانیان

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 1-22

چکیده
  معناگرایی به عنوان یک مفهوم کیفی از دیرباز در میان اندیشمندان و سیاستگذاران مختلف مطرح بوده است؛ اما به شکل علمی و در قالب یک نظریه منسجم که توانایی تحلیل و تبیین مسائل بین المللی را داشته باشد مفهوم نسبتاً جدیدی است. معناگرایی در برابر مادی گرایی هویت می یابد، براین اساس تفاوت بین ماده و معنا اساساً ریشه در تفاوت واقعیت های مادی ...  بیشتر