نقش انگاره های دینی در سیاست :عرضی یا ماهوی

دکتر علی باقری دولت آبادی؛ محمد رضا سنگ سفیدی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 53-80

چکیده
  در این نوشتار ابعادی از بومی‏سازی مبنایی مورد بحث قرار می گیرد. رابطه و سرگذشت متفاوت علم و دین در جهان غرب و جهان غیر غرب بررسی می شود و ضمن اذعان به اینکه تنها راهنمای موثق برای دستیابی به حقیقت، روشهای حسی، مشاهده-ای و پوزیتیویستی نمی باشد، بلکه معرفت وحیانی، رویای صادقه و جز آن نیز می تواند راههای دیگری باشد. معرفت وحیاتی می تواند ...  بیشتر