پس زمینه تاریخی اندیشه‎ای سیاست خارجی تعالی‎گرا

محسن خلیلی؛ فهیمه آزموده

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 99-154

چکیده
  س از روی کارآمدن دولت نهم / دهم، در سیاست خارجی ایران واژه ای به نامِ«تعالی»، باب شده است که بی گمان، تباری دارد و نمودگرِ برآمدنِ نوعی نوستالژی تاریخی است. این مفهوم بر پایه دین تعریف می شود و با محوریت امور روحی، به تغییر و تحول ِکیفی و کمی در نهادهای سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی جامعه می انجامد.با بررسی بن / درون مایه کلمه« تعالی»، ...  بیشتر