زمینه‎ها و ویژگی‎های اندیشه سیاسی معناگرا

دکتر محمد تقی قزلسفلی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 217-236

چکیده
  با اوج گرفتن فلسفه ی اثباتی و به تبع آن دانش تخصصی و رفتاری در علوم اجتماعی،این بحث نیز دامن زده شد که فلسفه ی سیاسی پایان یافته است. این به آن معنا بود که رویکردهای هنجاری و انتقادی در نظریه فاقد اعتبار است. انتشار کتاب تاثیر گذار جان راولز(عدالت به مثابه انصاف)ضمن نفی این ادعای کاذب، نشان می داد که اندیشه ی سیاسی و اجتماعی خصلتی معناگرا ...  بیشتر