اسلام‎گرایی رادیکال و سنجش معنا در حوزه سیاسی

سید عبدالامیر نبوی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 277-294

چکیده
  یکی از عوامل موثر بر شکل گیری و جهت یابی تحولات و رویدادهای حوزه سیاست، آن است که کنشگران تصمیمات و رفتارهای سیاسی خود را برگرفته از چه منبع یا منابعی بدانند و در چارچوب قواعد آن تنظیم کنند. بنابراین تفسیر و ارزیابی تحولات و رویدادهای حوزه سیاست، از این دید، به درک جهان ذهنی و ذهنیتهای کنشگران بر می گردد. با توجه به آنکه اسلام گرایان ...  بیشتر