حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر

سید قاسم زمانی

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 145-187

چکیده
  وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد می‌شود.حفظ عناصری از اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می‌دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است.این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل می‌کند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می‌افکند؛و زمانی نیز ...  بیشتر