شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دکتر حمیدرضا علومی یزدی؛ بابک بابازاده

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 225-270

چکیده
  تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دا رد. اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است . با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص م ی شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد ...  بیشتر