دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی

محمدباقر قربان وند

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 271-300

چکیده
  قرارداد به منزله یک ماهیت اعتباری مانند هر موجود بعد زمان و مکان است دارد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد آثاری متفاوتی به دنبال دارد. مکان انعقاد عقد براساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. زمانی که قرارداد در یک مجلس منعقد می شود؛ یعنی ایجاب کننده و قبول کننده در یک مجلس، قرارداد را منعقد می کنند مشکلی در تعیین زمان و مکان قرارداد وجود ...  بیشتر