ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن

حجت اله منصوری؛ عباس میر شکاری

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 417-442

چکیده
  برای بررسی نهادهای حقوقی از جهت علم یا جهل افراد، علم حقوق را به دو مرحلة ثبوت و اثبات تقسیم می کنند. ثبوت حوزة واقع است؛ حوزه ای که صرف نظر از علم و جهل افراد وجود دارد و تأثیرگذار است و اثبات تلاش به منظور کسب علم نسبت به عالم ثبوت است . یکی از پرس ش های اصلی فلسفة علم حقوق پرداختن به موضوع مذکور است . در مقاله ای که در پیش رو دارید، به ...  بیشتر