«داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بین‌المللی

نعیم نوربخش؛ حسن وکیلیان؛ جاوید لکناهور

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 117-142

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7428

چکیده
  امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین‌المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونۀ خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری‌پذیر بودنِ دعاوی بین‌المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت‌ها سبب شده است که تا کنون کشورهای ...  بیشتر