رژیم حقوقی دریای خزر؛ از واگرایی تا همگرایی

سید حسن میر فخرایی

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، ، صفحه 179-201

چکیده
  این مقاله اساسا به بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر در دو قلمرو زمانی‌ گذشته و حال می‌پردازد.در این رابطه سعی شده است تا ضمن طرح دیدگاههای مختلف‌ در زمینهء رژیم حقوقی این دریا،به رویه حقوقی جاری میان کشورهای ساحلی نیر پرداخته‌ شود.براساس استدلال این نوشتار،توافقات دو و سه‌جانبه میان این دسته از کشورها می‌رود تا به یک همگرایی حقوقی ...  بیشتر