بررسی عوامل موثر در ایجاد و تداوم بحران دارفور

محمد حسن دریایی

دوره 9، شماره 23 ، دی 1386، ، صفحه 55-88

چکیده
  بحرانهای بین المللی و راههای مقابله با آنها، همواره مورد توجه جدی اندیشمندان روابط بینالملل قرار دارند و از موضوعات مهمی هستند که شایان توجه و کاوشدقیق میباشند. این بحرانها معمولا از لایه های متعددی، تشکیل شده اند و متغیرهای مختلفی در سطوح مختلف در شکل گیری و تداوم آنها تعیین کننده است. بحران دارفور یکی از وخیم ترین بحرانهای بینالمللی ...  بیشتر