قدرت یابی چین: رویکردی نظری به تغییر در سیاست بین الملل

غلامعلی چگنی زاده

دوره 9، شماره 22 ، آذر 1386، ، صفحه 7-21

چکیده
  یکی از موضوعات اساسی سیاست بین الملل موضوع «تغییر» در سیاست بین الملل است که از اهمیت بسزایی برخوردار است. شیوه های مختلفی برای تئوریزه کردن مفهوم تغییر در سیاست بین الملل وجود دارد. تبیین انتقال قدرت یکی از شیوه های بررسی و تحلیل تغییر در سیاست بین الملل است. هر نظم مستقر تجلی هرم خاصی از قدرت در سیستم بین المللی بوده که دوران ...  بیشتر

چالش های دولت ملی در پاکستان و احتمالات آینده

غلام علی چگنی زاده،

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 119-153

چکیده
  مقاله ی حاضر در صدد است تا با نگاهی جدید به موضوع تحولات جاری پاکستان نشان دهد که ماهیت تحولات و چالش های کنونی، متفاوت از تمامی مقاطع بعد از استقلال این کشور است. شکل گیری مطالبات جدید در نیروهای اسلامی (که درنتیجه تحولات بین المللی، منطقه ای و ملی می باشد) مبانی ساخت قدرت در پاکستان را با چالشی جدید رو به رو ساخته است . از جمله آثار قطعی ...  بیشتر