ناسیونالیسم و هویت ایرانی: مطالعه موردی دوره پهلوی اول

علی اشرف نظری

دوره 9، شماره 22 ، آذر 1386، ، صفحه 141-173

چکیده
  یکی از مقاطع حساس در مطالعه هویت ایرانی، شکل گیری الگوی هویتی مبتنی بر ناسیونالیسم در دوره پهلوی اول است. این مقطع از آن جایی شایسته بحث و تامل جدی است که ادرکات و تصوراتی که در ساختار سیاسی دوره پهلوی اول ترویج شد، مبنای مباحثات و مجادلاتی شده است که تا به امروز امتداد یافته است. پژوهشگران این حوزه با این واقعیت مواجه اند که آن چه که ...  بیشتر