اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه های تبیینی وقوع انقلابات

محمدحسین پناهی،

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 7-53

چکیده
  انقلابات معمولا آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهمی در کشوری که در آن واقع شده اند، در منطقه مربوطه و حتی در سطح جهانی می گذارند. انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی شگفت انگیز و بزرگ اجتماعی، نتایج بسیاری در سطح داخلی و منطقه ای و جهانی گذاشته است. یکی از نتایج انقلاب اسلامی اثری است که در نظریه پردازی های انقلاب گذاشته است. در این ...  بیشتر