اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز

ابراهیم برزگر؛ حبیب اله عباس تبارفیروزجاه

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 53-79

چکیده
  پرسش این است که «فارابی بحران سامان سیاسی راچگونه دلیل یابی،وبرای برون رفتِ آن چه تجویزآرمانی ارائه می دهد؟»،فرضیه پژوهش براساس الگوی جٌستاری اسپریگنز چنین است: در اندیشه سیاسی فارابی بحران، انحطاط و استبداد است و دلیل بروز آن جدایی حکومت از حکمت، آرمان پیوند حکومت با حکمت و راه حل نیز بازسازی حکومت حکیمانه نبوی می باشد. برای ...  بیشتر

مسأله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپرینگنز

ابراهیم برزگر

دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، ، صفحه 45-75

چکیده
  دغدغهء اصلی این مقاله،ارائه نگرشی اندیشه‌شناختی و متدولوژیک به مسأله فلسطین و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل سیاست و تعامل دین و دولت است.بیش از پنج دهه‌ فلسطین برای دولتهای اسلامی و عربی همواره یک مشکل و مسأله بوده است و پاسخهای‌ گوناگون متفکران و دولتمردان در جهان اسلام،در تولید اندیشه سهم مهمی داشته است؟. به طوری که؛کل پروسهء ...  بیشتر

جهانی شدن، هویت و فقه سیاسی

ابراهیم برزگر

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، ، صفحه 25-47

چکیده
  مفروض این مقاله آن است که جهانی شدن پدیده‌ای قدیمی و ادامهء همان فرایند مدرنیزاسیون‌ جهان است.هرچند متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان قطب رقیب و مزاحم ایالات‌ متحده امریکا،روند جهانی شدن شتاب بیشتری به خود می‌گیرد و همین شتاب‌گیری آن را به عنوان‌ پدیده کاملا جدیدی جلوه‌گر ساخته است.مؤلف دو نمونه و دو موج از جهانی شدن ...  بیشتر

نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی

ابراهیم برزگر

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، ، صفحه 39-73

چکیده
    «نظریهء پخش»یا«اشاعه»یکی از نظریه‌های رایج در باب توضیح چگونگی‌ انتظار نوآوری‌ها و گسترش ایده‌ها و اندیشه‌هاست.هرچند خاستگاه اولیه این نظریه در رشته جغرافیای انسانی است،اما در موضوعات رشتهء علوم سیاسی و روابط بین‌الملل نیز کمابیش به کار گرفته شده است.معمای چگونگی اشاعه و بازتاب انقلاب اسلامی در سطح‌ تحلیل منطقه‌ای ...  بیشتر

مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام

ابراهیم برزگر

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، ، صفحه 43-79

چکیده
  در این جستار جایگاه مفهوم غایت در نظام و دستگاه اندیشمندان سیاسی و بویژه اسلام مورد بحث قرار می‌گیرد.غایتی که کمال مطلوب رهر و در راه است و در منتهی‌الیه راه قرار دارد.بدین‌ترتیب،رابطهء استعارهء صراط و راه،با مفهوم غایت در کانون بررسی است استعاره صراط یا مفهوم«غایت»و غایتمندی در مورد صورت نگرفته است.در چنین پیش‌فرضی«اندیشهء ...  بیشتر