اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز

ابراهیم برزگر؛ حبیب اله عباس تبارفیروزجاه

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 53-79

چکیده
  پرسش این است که «فارابی بحران سامان سیاسی راچگونه دلیل یابی،وبرای برون رفتِ آن چه تجویزآرمانی ارائه می دهد؟»،فرضیه پژوهش براساس الگوی جٌستاری اسپریگنز چنین است: در اندیشه سیاسی فارابی بحران، انحطاط و استبداد است و دلیل بروز آن جدایی حکومت از حکمت، آرمان پیوند حکومت با حکمت و راه حل نیز بازسازی حکومت حکیمانه نبوی می باشد. برای ...  بیشتر