بررسی دلایل فروپاشی حکومت و تمدن باستانی هخامنشیان

دکتر علی اصغر پورعزت؛ غزاله عطـار طاهـری

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 79-119

چکیده
  وضعیت امروز جهان، پیامد حوادث گوناگون در گذر تاریخ است؛ در کشاکش این حوادث و دگرگونیها، تمدن هایی ظهور کرده رشد یا سقوط می کنند. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بقا یا فروپاشی یک تمدن، م یتواند برای تمدن ها و جوامع در حال رشد، بسیار عبرت آموز باشد . تمدن ایرانی یکی از قدیم یترین و تأثیرگذارترین تمدن های تاریخ بشری است و ایران زمین نیز به مثابه ...  بیشتر