الزام سیاسی: درآمدی بر مبانی اطلاعاتی روابط متقابل فرد و دولت

سیاوش جعفری

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 183-209

چکیده
  هر یک از ما ( به مفهوم عام و جهانش مول آن ) به جامعة سیاسی خاصی تعلق داریم و طبیعتاً ماهیت جامعة یاد شده که عضو آن هستیم و قوانین ، نهادها و ارز ش های حاکم بر آن و نوع روابط متقابل ما با نهادهـای سیاسی به ویژه دولت، نقشی اساسی در حیات فردی و اجتماعی ما دارد . تعهد و الزام سیاسی ( Political obligation ) اصطلاحی است که بیشتر در فلسفة سیاسی بـه کـار مـی ...  بیشتر