مطالعه گفتمان در روابط بین الملل: نقد پژوهش و روش

حمیرا مشیرزاده

دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 209-260

چکیده
  با افزایش نفوذ پساساختارگرایى و پساتجددگرایى در حوزه ى روابط بین الملل طى دو دهه اخیر، مطالعه گفتمان، مورد توجه فزاینده اى قرار گرفته است. اما این مطالعات همیشه از سوى جریان اصلى روابط بین الملل به این متهم شده اند که فاقد روش هاى نظام یافته مطالعاتى هستند، به واقعیت هاى تجربى توجه نمى کنند و نتوانسته اند به یک برنامه پژوهشى شکل دهند. ...  بیشتر