حکومت در اندیشه سیاسی مهدی بازرگان

مسعود غفاری؛ علی محمدزاده

دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، ، صفحه 117-135

چکیده
  حکومت در اندیشه سیاسی بازرگان برایندی از مبانی دینی و فکری اندیشه او و متاثر از تحولات حوزه اجتماعی و سیاسی دورانش بوده است. در بررسی آرا و اندیشه های بازرگان به دو نوع حکومت: دموکراسی مبتنی بر دین و دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی بر می خوریم که در عین دارا بودن اشتراکات فراوان، تفاوت هایی هم با یکدیگر دارند. بازرگان در چارچوب ایدیولوژی ...  بیشتر