تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی

اکبر میرزانژادجویباری

دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 91-119

چکیده
  عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد ...  بیشتر