دولت مجازی ،واقع‌گرایی تهاجمی ،نظام بین الملل ،سیاست خارجی

،حسین سلیمی

دوره 7، شماره 17 ، دی 1384، ، صفحه 19-43

چکیده
  در این مقاله نظریه جان‌میرشایمر و ریچارد روزکرنس که از نظریه‌پردازان‌ بنام روابط بین الملل هستند،به‌طور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معیار اصلی برای این مقایسه نوع نگاه آنها به نظام بین الملل و چگونگی تحلیل‌ تاریخ و نیز نگرش ویژه آنها به ماهیت دولت و روابط بین الملل خواهد بود و تلاش می‌شود تا نشان داده شود که این برداشتها ...  بیشتر