دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
چرخش نخبگان سیاسی در ایران در اواخر قرن نوزدهم

رزا اکرم پور

دوره 7، شماره 17 ، دی 1384، ، صفحه 87-129

چکیده
  در طول قرن نوزدهم جامعه ایران دستخوش تحولاتی شد که تعادل نسبی‌ نظام اجتماعی ایران را به هم زد و سبب تضعیف نخبگان حاکم و پدیدار شدن‌ نخبگان جدیدی در درون طبقات غیر حاکم گردید.نخبگان حاکم یا اعمال‌کنندگان مستقیم قدرت سیاسی در آن دوران عبارت بودند از صدر اعظم‌ها و وزرا و دولتمردان طراز اول،سرداران و رؤسای لشکری و حکام ایالات و ولایات ...  بیشتر