سیاست خارجی آمریکا از کلینتون تا بوش؛ تداوم گفتمان رهبری جهان

دیانوش سن شناس

دوره 7، شماره 17 ، دی 1384، ، صفحه 119-139

چکیده
  تنها نکته مورد توافق میان همه تحلیلگران حوزه روابط بین الملل در مورد تحولات بین المللی سالهای پایانی و آغازین دو هزاره،در«دگرگونی بنیادین‌ جهان پس از فروپاشی شوروی»نمود می‌یابد؛تغییری که پیامد آن ظهور ایالات‌ متحده آمریکا به عنوان«تنها ابر قدرت»بازمانده از دوران جنگ سرد بود.قرار گرفتن ایالات متحده در رأس هرم چینش بازیگران ...  بیشتر