حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

آزاد سیدی

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 283-317

چکیده
    مهمترین هدف از انعقاد معاهدات بین‌المللی حقوق بشری، از جمله کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برقراری نظام هماهنگی جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.بسیاری از نویسندگان حقوقی بر این باورند که مهمترین مانع در جهت عدم تحقق این هدف، تعداد بسیار حق شرطهای اعمال شده به این دسته از معاهدات و بویژه کنوانسیون یاد ...  بیشتر