موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

ابوالقاسم طاهری

دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، ، صفحه 21-55

چکیده
  در این مقاله عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در کانون توجه خاص قرار گرفته است.مؤلف کوشیده است ضمن پرداختن به موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی قوانین و مقررات دست و پاگیر کار، وضعیت نابسامان ارز، قانون ثبت شرکتها، محدودیت قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و مشکلات اصل 81 قانون اساسی ...  بیشتر