تحلیل سیاست بین الملل در چارچوب رویکرد جامعه بین المللی

عبدالعلی قوام

دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، ، صفحه 5-15

چکیده
    مفهوم جامعهء بین الملل به گروهی از دولتها اشاره می‌کند که در منافع و ارزشهای‌ خاصی سهیم هستند و در حفظ نهادهای بین المللی مشارکت می‌نمایند.نهادهایی که گفته‌ می‌شود در ایجاد و حفظ نظم دارای نقش هستند،عبارتند از:حقوق بین الملل،دیپلماسی، سازمانهای بین المللی و موازنهء قدرت.براساس این رویکرد،تلاشهایی که برای تقسیم‌ دوگانهء ...  بیشتر