سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکرد گرایی

سید جلال؛ دهقانی فیروزآبادی

دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، ، صفحه 143-165

چکیده
  در این مقاله دیدگاههای مختلفی که در مورد علل و عوامل و ماهیت و چگونگی‌ شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا وجود دارد،بررسی می‌شود.بعضی از نظریه‌ها بر عوامل خارجی تاکید دارد و نقش تحولات و متغیرهای خارج از فرآیند همگرایی در اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد،و برخی دیگر،شکل‌گیری و تحول‌ سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا را معلول ...  بیشتر