متغیرهای مؤثر بر رشد دموکراسی

محبوبه پاک نیا

دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، ، صفحه 47-77

چکیده
  شواهد زیادی بر این دلالت می‌کنند که نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر پیشرفت اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارند،به سختی برقرار می‌شود.اقتصاد بازار با محدود کردن قدرت دولت،و رفاه مالی با گسترش آموزش می‌توانند زمینه‌ساز تکثر و تقویت دموکراسی باشند.اصل نظریه بر این مدعاست که دموکراسی غربی یا همان‌ لیبرالیسم سیاسی دارای ریشه‌های ...  بیشتر