فناوری ارتباطی و اطلاعاتی؛ جهانی شدن و پیامدهای سیاسی آن

ابو القاسم طاهری

دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، ، صفحه 7-39

چکیده
  در این مقاله،بعد ارتباطاتی جهانی شدن و پیامدها و بازتابهای سیاسی آن در کانون توجه‌ قرار گرفته است.مؤلف کوشیده است تا ضمن تحلیل تأثیرات عملی ارتباطات در سطح‌ جهانی،تأثیرات آن را بر حوزهء سیاست و تغییر رفتار دولت‌ها،کوچک شدن دولت ملی و سائیده شدن حاکمیت دولت‌ها،و زوال قدرت‌های اقتدارگرا بررسی کند.فناوری‌ اطلاعاتی موجب تحولاتی ...  بیشتر