اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کورش کاویانی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 141-159

چکیده
    اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول‌ اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات‌ مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون‌ اساسی را نداشته ...  بیشتر