مغایرت معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

اصغر حقیقی

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، ، صفحه 131-155

چکیده
  اگر جه معاهدات بین المللی یکی از جلوه های محدود کننده کشورها در عرصه بین المللی می باشد، با این حال همین معاهدات ابزاری برای دستیابی به منافعی در عرصه بین المللی هستند. به عبارت دیگر هر دولتی برای کسب منافعی به یک معاهده خاص می پیونند (هرچند که امتیازاتی نیز از دست بدهد. در این میان معاهده CTBT معاهده ای است که جز ضرر برای ایران چیزی به ...  بیشتر