تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

سید محسن شیخ الاسلامی

دوره 3، شماره 4 ، تیر 1380، ، صفحه 11-23

چکیده
  تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب ...  بیشتر