حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها در پرتو تفسیر عام شماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی

دوره 19، شماره 56 ، آذر 1396، ، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.11166.1262

چکیده
  حقوق فرهنگی توسعه­نایافته­ترین حق­های بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه­ اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیت­ها و اشخاص متعلق به آن­ها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته­ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره­ 21 خود در رابطه با مشارکت در ...  بیشتر