تعارض تعهدات سند موسس سازمان‌های بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت

علی احدی کرنق؛ مهدی حدادی

دوره 19، شماره 57 ، اسفند 1396، ، صفحه 39-70

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.11897.1277

چکیده
  امروزه سازمان‌های بین‌المللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا می‌کنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولت‌ها در سازمان‌های بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمان‌های بین‌المللی بر قطعنامه‌های ...  بیشتر