آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری

زین العابدین تقوی فردود؛ علیرضا صابریان؛ حسین فضلی مقصودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2021.45018.2205

چکیده
  مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت قرار گرفته است و البته از سوی دیگر، مورد تحدید و سلب. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان‌ها است، ممکن است در پاره‌ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی این که خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. ...  بیشتر