اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

ولی اله نوری؛ سید قاسم زمانی

دوره 19، شماره 58 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-27

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.15854.1378

چکیده
  درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین­المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می­شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه­ غیربین­المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین­المللی پرداخته­اند و نسبت به مخاصمات غیربین­المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال ...  بیشتر