اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن

سیدناصر سلطانی

دوره 22، شماره 70 ، خرداد 1400، ، صفحه 226-248

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.42697.2155

چکیده
  قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می­یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر می­کند. در این مقاله مفهومی از قانون ­اساسی پی گرفته می‌شود ...  بیشتر

نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی

سیدناصر سلطانی

دوره 21، شماره 63 ، شهریور 1398، ، صفحه 215-239

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.20114.1474

چکیده
   بسیاری از متون بنیان‌گذار اندیشة سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی­اند. زبان حقوق یکی از مهم‌ترین ابزارها و بستر بحث دربارة اندیشة سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمة این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می­توان به ترجمة این آثار اعتماد کرد و به آن ...  بیشتر