«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر

محمد جواد جاوید؛ مصطفی شفیع زاده

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، ، صفحه 59-85

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6791

چکیده
  حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین ...  بیشتر