مفهوم، منزلت و صور برابری در ادبیات بین المللی حقوق زنان

عطااله صالحی

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 325-359

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.39048.2070

چکیده
  گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه‌نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجۀ اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت‌ها برابری است، اما این مفهوم به‌واسطۀ متن‌باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه‌ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می‌باشند. ...  بیشتر