شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری

بیژن عباسی؛ علی سهرابلو

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 111-140

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.42145.2148

چکیده
  ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی‌ مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ...  بیشتر