بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

ام لیلا فقیه عبدالهی؛ روح الله مؤذنی

دوره 19، شماره 58 ، خرداد 1397، ، صفحه 193-220

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.18181.1441

چکیده
  بازار برق ایران در دهه­ دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی ...  بیشتر