دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان

فریده شایگان؛ اسماعیل رحمانی کلاکوب

دوره 20، شماره 62 ، خرداد 1398، ، صفحه 101-125

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.23578.1574

چکیده
  جرایم مرتبط با  مواد مخدر و روان‌گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت‌هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود ...  بیشتر