بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران

حسین عبداللهی

دوره 21، شماره 63 ، شهریور 1398، ، صفحه 65-96

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.26073.1643

چکیده
  تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می­کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی­توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره­برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی ...  بیشتر