وضعیت حقوقی کشتی های دولتی و جنگی غرق شده با نگاهی به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب

محمد حبیبی مجنده؛ مهدی عبدالمالکی

دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 115-141

چکیده
  چکیده کنوانسیونیکه در سال 2001 در سازمان آموزشی، علمیو فرهنگیملل متحد در زمینه‌ی میراث فرهنگی زیر آب به تصویب رسید، کشتی‌های دولتی و جنگیرا، خواه جزو میراث فرهنگی زیرآب و خواه فاقد مشخصه‌ی این میراث، همچنان با بقای مصونیت، در حاکمیت مطلق دولت‌های صاحب پرچم باقی نهاد، مگر آن‌که دولت‌ها به صراحت  از مالکیت کشتی‌های مذکور اعراض ...  بیشتر