حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت

زکیه تقی زاده؛ مهدی حدادی

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 171-203

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.40139.2093

چکیده
  توسعه پایدار اقیانوس­ها و ضابطه­مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده­های نوین در عرصه حقوق بین­الملل دریاها به شمار می­رود. با تشدید چالش­ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت­های انسانی، نگرانی­های جامعه بین­المللی در خصوص وقوع بحران زیست­محیطی ...  بیشتر